Organisatie

Organisatie
De Protestantse Gemeente Veenendaal (PGV) is opgebouwd uit een twee wijkgemeenten: Iedere wijkgemeente heeft een zelfstandige kerkenraad. Deze wijkkerkenraad wordt gevormd door de ouderlingen, diakenen en de predikant(en) van die wijk. In de wijkkerkenraad wordt beslist over de gang van zaken binnen een wijkgemeente.

De diakenen van de wijkgemeente vormen samen de wijkdiaconie. De wijkdiakonie richt zich op de hulp aan mensen, jong en oud, die veelal niet kunnen terugvallen op een eigen netwerk. Deze hulp beperkt zich niet tot mensen uit de eigen wijkgemeente. De wijkdiakoniën zijn bovenwijks vertegenwoordigd in het College van Diakenen.

De financiële zorg van de wijkgemeenten is belegd bij de (ouderling-)kerkrentmeesters van de betreffende wijk. De kerkrentmeesters zijn bovenwijks vertegenwoordigd in het College van Kerkrentmeesters.

Naast de twee zelfstandige wijkkerkenraden, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters, is er overkoepelend een Algemene Kerkenraad. De Algemene Kerkenraad is het beleidsorgaan van onze gemeente. In de Algemene Kerkenraad komen vertegenwoordigers van de wijkkerkenraden, de diaconie, het college van kerkrentmeesters en de predikanten bijeen om de beleidszaken te bespreken die onze gehele gemeente aangaan. De Algemene Kerkenraad heeft een eigen voorzitter en scriba. De werkwijze, bevoegdheden en de verhouding ten opzichte van de wijkkerkenraden zijn vastgelegd in de zogenaamde Plaatselijke regeling van de AK.

 
terug