Algemene informatie College van Diakenen Algemene informatie College van Diakenen
Samenstelling
Het College van Diakenen, waarin iedere wijk door één personen (Diaken) is vertegenwoordigt, bestaat samen met de voorzitter, scriba en penningmeester uit zeven personen. De laatste drie zijn bovenwijks benoemd.
  • Paul van Veen (voorzitter - mailadres: )
  • Ruurd Heida (scriba - mailadres: )
  • Anton Brinkman (penningmeester - mailadres: )
De voorzitter van het College van Diakenen maakt deel uit van het moderamen van de Algemene Kerkenraad.

Doelstelling
Het college van Diakenen deelt de visie op het diaconaat in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. In een aantal gevallen hebben mensen naast geestelijke zorg ook behoefte aan hulp op andere terreinen. In die gevallen kan een beroep gedaan worden op de diaconie. De diaconie werkt met een aantal kerken in Veenendaal samen met de Stichting Hulp in Praktijk (HIP) daar kunt u ook terecht voor veelal praktische hulp vragen. Naast de hulpverlening richt de diaconie zich ook nog op de wijkopbouw, door jongeren te betrekken bij het kerkenwerk, deelname aan het bestuur van maatschappelijke organisaties en participatie in de erediensten door onder andere de inzameling van de gaven en de bediening van het Heilig Avondmaal.


Financiële verantwoording
Het College van Diakenen publiceert ieder jaar een begroting voor het lopende jaar en de jaarrekening van het voorgaande jaar. Beide worden vastgesteld in de Algemene Kerkenraad. Zowel de begroting van het lopende jaar als de (voorlopig) vastgestelde balans van de baten en lasten kunt u hieronder downloaden.

Begroting 2020
Begroting 2019
Jaarrekening 2018 
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016

 
terug