Algemene informatie Diaconie Algemene informatie Diaconie
Wat is Diaconie?
Als diaconie zijn we in de kerk en in de wereld geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, te delen wat aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.
Dat betekent dat wij betrokken zijn op mensen direct om ons heen, in eigen kerkelijke gemeente en in onze woonplaats Veenendaal, maar ons ook richten op ondersteuning bij nood en onrecht elders in Nederland en in de wereld.
De diaconie is er om mensen bij te staan en te helpen. Bent u in een situatie dat u bijstand, verzorging of bescherming nodig heeft, dan kunnen wij mogelijk iets voor u doen.

Diaconie in de Protestantse Gemeente Veenendaal (PGV)
De PGV heeft één diaconie. Het College van Diakenen is het bestuur van de diaconie.  Binnen de
PGV-diaconie zijn activiteiten en taken toegekend aan de wijkraden diaconie van wijkgemeente ZuidWest en wijkgemeente De Open Hof en het College van Diakenen.

Diaconie in wijkgemeente De Open Hof en ZuidWest
In de wijkgemeenten bevindt zich het hart van de diaconale activiteiten. In de erediensten organiseren de diakenen het Heilig Avondmaal en verzorgen zij de collectes.
Ter ondersteuning van hen die hulp behoeven worden verschillende activiteiten georganiseerd.
Voor een meer gedetailleerde omschrijving van de activiteiten en de contactpersonen verwijzen wij naar de websites van de beide wijkgemeenten.
Klik hier voor de wijkraad diaconie van ZuidWest
Klik hier voor de wijkraad diaconie van De Open Hof

College van Diakenen (CvD)
In het College van Diakenen zijn beide wijkgemeenten vertegenwoordigd. Het college bestaat uit twee diakenen uit iedere wijkkerkenraad, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De voorzitter van het College van Diakenen maakt deel uit van het moderamen van de Algemene Kerkenraad. De taken en bevoegdheden van het college zijn vastgelegd in de Plaatselijke Regeling van de Protestantse Gemeente te Veenendaal, ingangsdatum 1 juli 2019.

Contact
Algemeen emailadres: diaconie@pkn-veenendaal.nl
Voorzitter: dhr. Bert Geerken voorzitter.diaconie@pkn-veenendaal.nl
Secretaris: dhr. Folkert Veenstra scriba.diaconie@pkn-veenendaal.nl
Penningmeester:  dhr. Arco de Leede penningmeester.diaconie@pkn-veenendaal.nl
Bankrekening NL90RABO 0373 7472 92  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal

Het College van Diakenen heeft verschillende taken:

- Opstellen beleidsplan
Het College van Diakenen heeft een beleidsplan voor de periode 2021-2025 opgesteld. De Algemene Kerkenraad heeft dit plan goedgekeurd.
Klik hier voor het beleidsplan

- Collecterooster PGV opstellen
In goed overleg wordt voor 1 november een collecterooster voor het komende kalenderjaar opgesteld. Er wordt rekening gehouden met de inbreng van de wijkraden, het beleidsplan en de begroting. Het opgestelde collecterooster wordt ter kennis gebracht van de Algemene Kerkenraad en geldt voor beide wijkgemeenten.

- Financiële verantwoording
Het CvD maakt ieder jaar een begroting voor het lopende jaar en de jaarrekening van het voorgaande jaar. Beide worden ter inzage bij het Kerkelijk Bureau gelegd en worden vastgesteld in de Algemene Kerkenraad.
De begroting en de jaarrekening van de diaconie kunt u onderaan deze bladzijde downloaden.
De penningmeester zorgt voor de bancaire overboekingen van de collectes en giften aan hulporganisaties.

- Financiële ondersteuning gemeenteleden in nood
Het CvD heeft een procedure ontwikkeld die kan leiden tot een éénmalige ondersteuning en/of het verstrekken van een lening. De procedure voor het verstrekken van een lening treedt pas in werking als een hulpaanvraag bij officiële hulpinstanties geen resultaat oplevert.

- Coördineren van de jaarlijkse Actie Diaconale Toezegging

- Informatie over collectes publiceren in kerkblad Samen Een

- Afhandelen van de declaraties vanuit de beide wijkgemeenten voor het diaconale werk.

De PGV-diaconie heeft zitting in het Diaconaal Platform Veenendaal en is betrokken bij verschillende lokale hulporganisaties als Kerk&Minima, Inloophuis de 7-sprong, Hulpdienst in-Zicht en St. Schuldhulp (Schuldhulpmaatje), HipHelpt Veenendaal.

Het PGV Verjaardagsfonds is ondergebracht bij het College van Diakenen. De gemeenteleden van de PGV krijgen op hun verjaardag een felicitatiekaart van het Verjaardagsfonds met het verzoek een gift over te maken. Na aftrek van kosten voor drukwerk en porti wordt het geld besteed aan goede doelen. Klik hier voor Verjaardagsfonds Bestemmingen 2022

Hier downloaden:

Begroting 2024
Begroting 2023
Begroting 2022

Begroting 2021
Begroting 2020

Jaarrekening 2023
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019 
Jaarrekening 2018 
terug