ANBI Diaconie ANBI Diaconie
Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Gemeente te Veenendaal
Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal
RSIN/Fiscaal nummer: 824137061
KvK nummer: 76397246
Website adres: http://www.pkn-veenendaal.nl
E-mail: diaconie@pkn-veenendaal.nl
Adres:  Dennenlaan 5, 3904 KK Veenendaal

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Veenendaal.

Doelstelling
De Protestantse Gemeente te Veenendaal is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de PKN staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde Artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

Beleidsplan
Het beleidsplan 2021-2025 van het College van Diakenen vindt u hier.
Zie ook de beleidsplannen van de wijkraad diaconie van de beide wijkgemeenten.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de diaconie is het College van Diakenen. Het College van Diakenen telt 7 leden, te weten 2 diakenen uit de beide wijkgemeenten, een voorzitter, penningmeester en een secretaris.
Met ingang van 2021 zijn dit de volgende personen:
Voorzitter: dhr. B.M. Geerken
Secretaris: mw. J.J. Engel
Penningmeester: dhr. A. Brinkman

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Beloningsbeleid
Leden van het College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden
 
Verslag Activiteiten
Klik hier voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten: Activiteitenverslag 2021

Financiële verantwoording
  • Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
Resultaten overzicht voor ANBI publicatie
  • Voorgenomen bestedingen
Conform het beleidsplan is de doelstelling de komende jaren in te teren op het eigen vermogen d.w.z. de bestedingen zullen hoger zijn dan de inkomsten.
  • Toelichting
Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk, als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de PKN.
terug